Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XXXIV/194/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza
pobierz... (182kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/195/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Brzuze na lata 2010-2015
pobierz... (2898kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/196/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały
pobierz... (188kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/197/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem pobierz... (1581kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/198/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 pobierz... (931kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/199/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łączonek na lata 2010-2020 pobierz... (3017kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/200/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (217kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/201/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobre na lata 2010-2020 pobierz... (3371kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/202/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzuze z przeznaczeniem na lecznicę weterynaryjną pobierz... (263kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań pn. "Remont drogi powiatowej nr 2207C Trąbin - Dobre - Brzuze" oraz "Remont drogi powiatowej nr 2120C Radomin - Gulbiny - Cetki" pobierz... (332kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/204/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (4367kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/205/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Brzuze na 2010 rok pobierz... (1427kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/206/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2010-2020 pobierz... (3461kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/207/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzuze na lata 2010-2020 pobierz... (3719kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/208/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Giżynek pobierz... (691kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/209/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Okonin pobierz... (515kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/210/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mościska pobierz... (564kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/211/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Piskorczyn pobierz... (526kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/212/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (559kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/213/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady gminy pobierz... (172kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/214/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2011 roku pobierz... (334kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/215/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze za 2009 rok pobierz... (363kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/216/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie utworzenia obwodu głosowania pobierz... (441kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/217/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego oznaczonego nr 3 znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 49 w miejscowości Żałe w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pobierz... (494kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/218/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (657kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/219/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Franciszka Urbańskiego na działalność Wójta pobierz... (307kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/220/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2010, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypina" pobierz... (486kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/221/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trąbin na lata 2010-2020 pobierz... (432kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/222/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żałe na lata 2010-2020 pobierz... (442kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/223/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kleszczyn pobierz... (594kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/224/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Piskorczyn pobierz... (564kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/225/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Okonin pobierz... (524kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/226/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia taryfy opłat za 1 m3 wody pobierz... (308kB) pdf

Uchwała Nr XXX/227/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia taryfy opłat za 1 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych pobierz... (328kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/228/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010
pobierz... (540kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/229/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzuze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego pobierz... (619kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/230/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej pobierz... (1767kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/231/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 sierpnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (745kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/232/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (6840kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 paździenika 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania pobierz... (180kB) pdf

Uchwała Nr XL/234/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (7493kB) pdf

Uchwała Nr XL/235/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2010-2020 pobierz... (4801kB) pdf

Uchwała Nr XL/236/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania pobierz... (2387kB) pdf

Uchwała Nr XL/237/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pobierz... (578kB) pdf

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 01 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej pobierz... (99kB) word

Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 01 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (269kB) word

Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (344kB) pdf

Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 01 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (276kB) word

Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 01 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (111kB) word

Uchwała Nr II/6/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 r. pobierz... (212kB) pdf

Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok pobierz... (892kB) pdf

Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. pobierz... (474kB) pdf

Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie utworzenia samorządowego gminnego zakładu budżetowego pobierz... (331kB) pdf

Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010 pobierz... (5060kB) pdf

Uchwała Nr II/11/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Brzuze do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nas Wisłą pobierz... (71kB) pdf

Uchwała Nr II/12/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie ilościowego określenia składu osobowego stałych komisji Rady pobierz... (79kB) pdf

Uchwała Nr II/13/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy pobierz... (113kB) pdf

Uchwała Nr II/14/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich pobierz... (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (23 kwietnia 2010)
Opublikował: Michał Przybylski (23 kwietnia 2010, 14:21:34)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (2 czerwca 2011, 14:01:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8882