Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr III/15/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich pobierz... (400kB) pdf

Uchwała Nr III/16/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (357kB) pdf

Uchwała Nr III/17/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pobierz... (621kB) pdf

Uchwała Nr III/18/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (401kB) pdf

Uchwała Nr III/19/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania pobierz... (436kB) pdf

Uchwała Nr III/20/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2011 rok pobierz... (432kB) pdf

Uchwała Nr III/21/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (396kB) pdf

Uchwała Nr III/22/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 pobierz... (708kB) pdf

Uchwała Nr III/23/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta pobierz... (987kB) pdf

Uchwała Nr III/24/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych gminy Brzuze pobierz... (423kB) pdf

Uchwała Nr III/25/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia diet i przyznania zwrotu kosztów podróży dla sołtysów pobierz... (438kB) pdf

Uchwała Nr III/26/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011-2014 pobierz... (400kB) pdf

Uchwała Nr III/27/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (634kB) pdf

Uchwała Nr III/28/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia sygnalizacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pobierz... (130kB) pdf

Uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania pobierz... (263kB) pdf

Uchwała Nr IV/30/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (83kB) pdf

Uchwała Nr IV/31/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania pobierz... (249kB) pdf

Uchwała Nr IV/32/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (80kB) pdf

Uchwała Nr IV/33/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (72kB) pdf

Uchwała Nr IV/34/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pobierz... (243kB) pdf

Uchwała Nr IV/35/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów pobierz... (102kB) pdf

Uchwała Nr IV/36/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2012 roku pobierz... (115kB) pdf

Uchwała Nr IV/37/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy 4 lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Ostrowite pobierz... (156kB) pdf

Uchwała Nr IV/38/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (91kB) pdf

Uchwała Nr IV/39/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (1055kB) pdf

Uchwała Nr IV/40/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich pobierz... (70kB) pdf

Uchwała Nr IV/41/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie przejęcia planów pracy komisji stałych rady gminy pobierz... (483kB) pdf

Stanowisko Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia terenu oczyszczalni ścieków w Ostrowitem pobierz... (83kB) pdf

Uchwała Nr V/42/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Północnego Mazowsza pobierz... (82kB) pdf

Uchwała Nr V/43/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dzierżawy części gruntu plaży położonej w miejscowości Brzuze pobierz... (93kB) pdf

Uchwała Nr V/44/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (251kB) pdf

Uchwała Nr VI/45/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej (Dom Kultury) położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (90kB) pdf

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (1055kB) pdf

Uchwała Nr VI/47/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2010 rok pobierz... (113kB) pdf

Uchwała Nr VI/48/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze pobierz... (84kB) pdf

Uchwała Nr VI/49/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Brzuze do Rady Społecznej ZOZ w Rypinie pobierz... (84kB) pdf

Uchwała Nr VI/50/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2011 roku pobierz... (732kB) pdf

Uchwała Nr VI/51/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom 4 lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Ostrowite wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości pobierz... (230kB) pdf

Stanowisko Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz – Rypin na terenie Gminy Brzuze pobierz... (71kB) pdf

Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pobierz... (85kB) pdf

Uchwała Nr VII/53/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników pobierz... (120kB) pdf

Uchwała Nr VII/54/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania pobierz... (76kB) pdf

Uchwała Nr VII/55/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie udzielane przez przedszkole w Ostrowitem prowadzone przez gminę Brzuze pobierz... (169kB) pdf

Uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze pobierz... (331kB) pdf

Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia programu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych gminy Brzuze pobierz... (377kB) pdf

Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (286kB) pdf

Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (136kB) pdf

Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze pobierz... (726kB) pdf

Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej pobierz... (144kB) pdf

Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych pobierz... (457kB) pdf

Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
w sprawie wyboru ławników pobierz... (249kB) pdf

Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (767kB) pdf

Uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
zmieniająca uchwałę Nr III/26/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011-2014 pobierz... (354kB) pdf

Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych gminy Brzuze pobierz... (164kB) pdf

Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady pobierz... (164kB) pdf

Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy pobierz... (170kB) pdf

Stanowisko Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
w sprawie wyrażenia opinii prawa pierwokupu przysługującego gminie pobierz... (246kB) pdf

Stanowisko Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic nowego projektu planu aglomeracji pobierz... (226kB) pdf

Stanowisko Rady Gminy Brzuze z dnia 6 października 2011 roku
w sprawie zasad budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej realizowanej przez samorząd gminy w okresie 2011-2012 pobierz... (335kB) pdf

Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (498kB) pdf

Uchwała Nr IX/70/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Trąbin pobierz... (215kB) pdf

Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Giżynek pobierz... (99kB) pdf

Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mościska pobierz... (103kB) pdf

Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. pobierz... (187kB) pdf

Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. pobierz... (350kB) pdf

Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 r. pobierz... (97kB) pdf

Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych pobierz... (199kB) pdf

Załącznik Nr 1 do uchwały (152kB) pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały (161kB) pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały (121kB) pdf
Załącznik Nr 4 do uchwały (147kB) pdf
Załącznik Nr 5 do uchwały (145kB) pdf
Załącznik Nr 6 do uchwały (117kB) pdf
Załącznik Nr 7 do uchwały (96kB) pdf
Załącznik Nr 8 do uchwały (151kB) pdf
Załącznik Nr 9 do uchwały (118kB) pdf
Załącznik Nr 10 do uchwały (106kB) pdf
Załącznik Nr 11 do uchwały (95kB) pdf
Załącznik Nr 12 do uchwały (96kB) pdf

Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 19/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku pobierz... (86kB) pdf

Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku pobierz... (86kB) pdf

Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego i udzielenia pełnomocnictwa profesjonalnemu pełnomocnikowi pobierz... (129kB) pdf

Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczenia znajdującego się w Wiejskim Domu Kultury w Ugoszczu pobierz... (99kB) pdf

Uchwała Nr X/81/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr III/26/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011 - 2014 pobierz... (3176kB) pdf

Uchwała Nr X/82/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011 pobierz... (5377kB) pdf

Uchwała Nr X/83/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2011, związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej  na terenie gminy Rypin i miasta Rypin" pobierz... (661kB) pdf

Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzuze w sprawie powierzenia zadania publicznego - prowadzenia środowiskowego domu samopomocy pobierz... (82kB) pdf

Uchwała Nr XI/85/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypina na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pobierz... (93kB) pdf

Uchwała Nr XI/86/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2012 rok pobierz... (1700kB) pdf

Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 pobierz... (727kB) pdf

Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie Programu Współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2012 roku pobierz... (743kB) pdf

Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Ostrowitem prowadzone przez Gminę Brzuze pobierz... (90kB) pdf

Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie budżetu na rok 2012 pobierz... (257kB) pdf

Załączniki: 1 (681kB) pdf 2 (3009kB) pdf 3 (98kB) pdf 4 (147kB) pdf 5 (108kB) pdf 6 (292kB) pdf 7 (953kB) pdf 8 (451kB) pdf 9 (143kB) pdf 10 (47kB) pdf 11 (73kB) pdf 12 (145kB) pdf 13 (41kB) pdf 14 (35kB) pdf

Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012-2015 pobierz... (1219kB) pdf

Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej pobierz... (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (17 lutego 2011)
Opublikował: Michał Przybylski (17 lutego 2011, 14:15:53)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (20 stycznia 2012, 11:02:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10046