Prawo miejscowe

Prawo miejscowe (ogłoszone w roku 2019)

Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2020 r.
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
Ogłoszony: 05.12.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
Ogłoszony: 25.10.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
Ogłoszony: 25.10.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
Ogłoszony: 27.08.2019
Link do Dziennika ustaw

Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Ogłoszony: 27.08.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Ogłoszony: 03.07.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały
Ogłoszony: 03.07.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Ogłoszony: 03.07.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
Ogłoszony: 03.07.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Ogłoszony: 23.05.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
Ogłoszony: 23.05.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Ogłoszony: 29.03.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
Ogłoszony: 29.03.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Ogłoszony: 29.03.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Ogłoszony: 29.03.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
Ogłoszony: 14.02.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Ogłoszony: 14.02.2019
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Ogłoszony: 14.02.2019
Link do Dziennika Ustaw

Prawo miejscowe (ogłoszone w roku 2018)

Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019
Ogłoszony: 27.12.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 27.12.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Ogłoszony: 27.12.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Ogłoszony: 27.12.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 13.12.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 26.11.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
Ogłoszony: 26.11.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
Ogłoszony: 26.11.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2019 r.
Ogłoszony: 26.11.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 05.11.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 05.10.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLVIII/291/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 02.10.2018
Link do Dziennika ustaw

Uchwała nr XLVIII/290/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 02.10.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Ogłoszony: 27.09.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 21.09.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Ogłoszony: 20.09.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 08.08.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLV/278/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 10.07.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 12.06.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLII/270/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 01.06.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLII/267/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu EKOPIEC 2018 na terenie Gminy Brzuze współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Ogłoszony: 01.06.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLI/262/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 20.04.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XLI/259/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania
Ogłoszony: 20.04.2018
Link do Dziennika ustaw

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2017 rok
Ogłoszony: 29.03.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brzuze na 2018 rok
Ogłoszony: 22.03.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XL/251/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych
Ogłoszony: 22.03.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 22.03.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 13.02.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018
Ogłoszony: 12.01.2018
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXVIII/242/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 12.01.2018
Link do Dziennika Ustaw

Prawo miejscowe (ogłoszone w roku 2017)

Uchwała nr XXXVII/238/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 12.12.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXVII/237/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
Ogłoszony: 06.12.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
Ogłoszony: 06.12.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXVII/235/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2018 r.
Ogłoszony: 06.12.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXVI/232/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzuze
Ogłoszony: 17.11.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 17.11.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 09.10.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie gminy Brzuze liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Ogłoszony: 09.10.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Ogłoszony: 09.10.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Ogłoszony: 09.10.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Ogłoszony: 09.10.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Ogłoszony: 09.10.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Ogłoszony: 09.10.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Ogłoszony: 09.10.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXV/217/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Ogłoszony: 09.10.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
Ogłoszony: 09.10.2017
pobierz...

Uchwała nr XXXV/209/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
Ogłoszony: 09.10.2017
pobierz...

Uchwała nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
Ogłoszony: 09.10.2017
pobierz...

Uchwała nr XXXV/207/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały
Ogłoszony: 09.10.2017
pobierz...

Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 08.09.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radzynku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radzynku
Ogłoszony: 08.09.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXIV/203/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trąbinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trąbinie
Ogłoszony: 08.09.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXIV/202/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ugoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ugoszczu
Ogłoszony: 08.09.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXIV/201/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem
Ogłoszony: 08.09.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 28.08.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 01.08.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 29.06.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXX/176/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 09.06.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 20.04.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXVIII/173/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu placu zabaw"
Ogłoszony: 12.04.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, nauczyciela wspomagającego i asystenta nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzuze.
Ogłoszony: 12.04.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
Ogłoszony: 12.04.2017
Link do Dziennika Ustaw

Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2016 rok
Ogłoszony: 31.03.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 07.03.2017
Link do Dziennika Ustaw

Prawo miejscowe (ogłoszone w roku 2016)

Uchwała nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017
Ogłoszony: 13.01.2017
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXV/157/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
Ogłoszony: 23.12.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXV/156/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały
Ogłoszony: 23.12.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
Ogłoszony: 07.12.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Ogłoszony: 07.12.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 07.12.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
Ogłoszony: 07.12.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
Ogłoszony: 07.12.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2017 r.
Ogłoszony: 07.12.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 26 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
Ogłoszony: 04.11.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
Ogłoszony: 25.10.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
Ogłoszony: 21.09.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ogłoszony: 08.09.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały
Ogłoszony: 08.09.2016
Link do Dziennika ustaw

Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
Ogłoszony: 06.09.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 11.08.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 11.08.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
Ogłoszony: 11.08.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.
Ogłoszony: 14.07.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Ogłoszony: 14.07.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Ogłoszony: 14.07.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 14.07.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ogłoszony: 14.07.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 14.07.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 14.07.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 14.07.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
Ogłoszony: 21.04.2016
Link do Dziennika Ustaw

Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2015 rok
Ogłoszony: 25.03.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XIV/86/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016
Ogłoszony: 05.02.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na rok 2016
Ogłoszony: 13.01.2016
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
Ogłoszony: 13.01.2016
Link do Dziennika Ustaw

Prawo miejscowe (ogłoszone w roku 2015)

Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały
Ogłoszony: 02.12.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
Ogłoszony: 02.12.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych
Ogłoszony: 02.12.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
Ogłoszony: 02.12.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
Ogłoszony: 02.12.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2016 r.
Ogłoszony: 02.12.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
Ogłoszony: 06.11.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
Ogłoszony: 06.11.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
Ogłoszony: 07.10.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
Ogłoszony: 10.09.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
Ogłoszony: 10.09.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Ogłoszony: 10.09.2015
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
Ogłoszony: 2015-07-31
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
Ogłoszony: 2015-07-31
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
Ogłoszony: 2015-07-03
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
Ogłoszony: 2015-07-03
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
Ogłoszony: 2015-05-25
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
Ogłoszony: 2015-04-09
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli
Ogłoszony: 2015-05-07
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015
Ogłoszony: 2015-04-13
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Ogłoszony: 2015-04-09
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Ogłoszony: 2015-04-09
Link do Dziennika Ustaw

Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2014 rok
Ogłoszony: 2015-04-07
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Brzuze i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
Ogłoszony: 2015-02-11
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na rok 2015
Ogłoszony: 2015-01-13
Link do Dziennika Ustaw

Prawo miejscowe (ogłoszone w roku 2014)

Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
Ogłoszony: 2014-12-09
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
Ogłoszony: 2014-12-09
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 r.
Ogłoszony: 2014-12-09
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXVII/260/14 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 2014-10-13
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Ogłoszony: 2014-09-19
Link do Dziennika Ustaw

uchwała nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 września 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomostów rekreacyjno-wędkarskich położonych na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 2014-09-19
Link do Dziennika Ustaw

Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2013 rok
Ogłoszony: 2014-04-28
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Ogłoszony: 2014-04-15
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXX/224/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu ,,Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
Ogłoszony: 2014-02-19
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na rok 2014
Ogłoszony: 2014-01-15
Link do Dziennika Ustaw

Prawo miejscowe (ogłoszone w roku 2013)


Uchwała nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 r.
Ogłoszony: 2013-12-02
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.
Ogłoszony: 2013-12-02
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
Ogłoszony: 2013-12-02
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 2013-10-07
Link do Dziennika ustaw

Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Ogłoszony: 2013-10-07
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych będących własnością gminy Brzuze
Ogłoszony: 2013-10-07
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
Ogłoszony: 2013-10-07
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 2013-10-07
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXV/186/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 2013-06-20
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXV/185/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ogłoszony: 2013-06-20
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 2013-06-12
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ogłoszony: 2013-04-17
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 2013-04-17
Link do Dziennika Ustaw

Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze – za 2012 rok
Ogłoszony: 2013-03-29
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXII/170/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 2013-03-18
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXII/169/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 2013-03-18
Link do Dziennika ustaw

Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013r. w sprawie obwodów głosowania
Ogłoszony: 2013-03-18
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013
Ogłoszony: 2013-01-24
Link do Dziennika ustaw

Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 2013-01-11
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ogłoszony: 2013-01-11
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XX/155/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 2013-01-11
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze.
Ogłoszony: 2013-01-11
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Ogłoszony: 2013-01-11
Link do Dziennika Ustaw

Prawo miejscowe (ogłoszone w roku 2012)

Uchwała nr XVIII /134/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Ogłoszony: 2012-11-23
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 r.
Ogłoszony: 2012-11-23
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
Ogłoszony: 2012-11-23
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
Ogłoszony: 2012-11-23
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XVII/129/12 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
Ogłoszony: 2012-11-08
Link do Dziennika Ustaw

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzuze, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzuze - za 2011 rok.
Ogłoszony: 2012-08-13
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała Nr XV/110/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
Ogłoszony: 2012-06-26
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała Nr XII/93/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brzuze.
Ogłoszony: 2012-03-14
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012.
Ogłoszony: 2012-01-27
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała Nr XI/89/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Ostrowitem prowadzone przez Gminę Brzuze.
Ogłoszony: 2012-01-27
Link do Dziennika Ustaw

Prawo miejscowe (ogłoszone w roku 2011)

Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych.
Ogłoszony: 2011-12-15
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała Nr IX/75/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 r.
Ogłoszony: 2011-12-15
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała Nr IX/74/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
Ogłoszony: 2011-12-15
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała Nr IX/73/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
Ogłoszony: 2011-12-15
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała Nr VII/55/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Ostrowitem prowadzone przez Gminę Brzuze.
Ogłoszony: 2011-09-30
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała Nr VII/54/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
Ogłoszony: 2011-09-28
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IV/38/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały
Ogłoszony: 2011-05-05
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Ogłoszony: 2011-04-22
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Ogłoszony: 2011-04-22
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Ogłoszony: 2011-04-22
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr III/27/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu na rok 2011
Ogłoszony: 2011-03-08
Link do Dziennika Ustaw

Zarządzenie nr 9/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010r.
Ogłoszony: 2011-05-05
Link do Dziennika Ustaw

Prawo miejscowe (ogłoszone w roku 2010)

Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.
Ogłoszony: 2010-12-17
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
Ogłoszony: 2010-12-17
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 r.
Ogłoszony: 2010-12-17
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
Ogłoszony: 2010-11-04
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXVI/216/10 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
Ogłoszony: 2010-06-11
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr Nr XXXIII/193/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
Ogłoszony: 2010-03-11
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXIII/190/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 należących do gminy Brzuze
Ogłoszony: 2010-02-05
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/87/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem
Ogłoszony: 2010-02-05
Link do Dziennika Ustaw

Zarządzenie nr 3/10 Wójta Gminy Brzuze z dnia 12 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
Ogłoszony: 2010-04-30
Link do Dziennika Ustaw

Prawo miejscowe (opublikowane w roku 2009)

Uchwała nr XXXII/185/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.
Ogłoszony: 2009-12-17
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXII/184/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
Ogłoszony: 2009-12-17
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXII/183/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2010 r.
Ogłoszony: 2009-12-17
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXII/180/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Ogłoszony: 2010-01-14
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
Ogłoszony: 2010-01-14
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXII/175/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 należących do gminy Brzuze
Ogłoszony: 2010-02-05
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXI/171/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Brzuze
Ogłoszony: 2009-12-09
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXXI/170/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Ogłoszony: 2009-12-09
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXVI/145/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
Ogłoszony: 2009-05-07
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXV/142/09 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Ogłoszony: 2009-04-27
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXII/122/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
Ogłoszony: 2009-02-06
Link do Dziennika Ustaw

Uchwała nr XXII/119/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzuze
Ogłoszony: 2009-01-19
Link do Dziennika Ustaw

Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Brzuze z dnia 5 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
Ogłoszony: 2009-04-01
Link do Dziennika Ustaw

Prawo miejscowe (opublikowane w roku 2008)

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
Ogłoszony: 2008-12-12
Link do pliku (224kB) word

Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
Ogłoszony: 2008-12-12
Link do pliku (595kB) word

Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 r.
Ogłoszony: 2008-12-12
Link do pliku (103kB) word

Uchwała Nr XIX/104/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/99/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 2008-09-11
Link do pliku (85kB) word

Uchwała Nr XVIII/99/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzuze
Ogłoszony: 2008-09-11
Link do pliku (121kB) word

Uchwała Nr XVI/85/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniająca: uchwałę Nr XV/79/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Ogłoszony: 2008-05-12
Link do pliku (132kB) word

Uchwała Nr XV/79/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli
Ogłoszony: 2008-05-12
Link do pliku (711kB) word

Uchwała nr XIV/74/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008
Ogłoszony: 2008-02-19
Link do pliku (286kB) word

Uchwała Nr XII/70/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu funduszu zdrowotnego
Ogłoszony: 2008-02-19
Link do pliku (306kB) word

Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r. zmieniająca: uchwałę Nr IX/49/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze w zakresie obejmującym wybrane obszary
Ogłoszony: 2008-02-08
Link do pliku (360kB) word

Uchwała nr IX/49/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze w zakresie obejmującym wybrane obszary:
obszar nr 1 - wieś Łączonek
obszar nr 2 - wieś Łączonek
obszar nr 3 - wieś Gulbiny
obszar nr 4 - wieś Gulbiny
obszar nr 5 - wieś Ostrowite
obszar nr 6 - wieś Radzynek
Ogłoszony: 2008-02-08
Link do pliku (1719kB) word

Prawo miejscowe (opublikowane w roku 2007)

Uchwała Nr XII/61/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomności na 2008 r.
Ogłoszony: 2007-11-23
Link do pliku (201kB) word

Uchwała Nr XII/62/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.
Ogłoszony: 2007-11-23
Link do pliku (369kB) word

Uchwała Nr XII/63/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: określenia stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości ich prowizji za inkaso
Ogłoszony: 2007-11-30
Link do pliku (139kB) word

Uchwała nr IX/54/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu placu zabaw"
Ogłoszony: 2007-09-12
Link do pliku (258kB) word

Uchwała nr VIII/47/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu kąpieliska gminnego i plaży w Brzuzem
Ogłoszony: 2007-07-18
Link do pliku (284kB) word

Uchwała nr V/28/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007
Ogłoszony: 2007-04-16
Link do pliku (3634kB) word

Uchwała nr IV/22/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały określającej wysokość opłaty administracyjnej
Ogłoszony: 2007-04-02
Link do pliku (110kB) word

Uchwała nr IV/21/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wpłacania
Ogłoszony: 2007-04-10
Link do pliku (166kB) word

Uchwała nr IV/20/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
Ogłoszony: 2007-04-10
Link do pliku (717kB) word

Uchwała I/9/06, Rady Gminy Brzuze, z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy XXVIII/114/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzuze.
Ogłoszony: 2007-01-09
Link do pliku (125kB) word

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (5 listopada 2012)
Opublikował: Michał Przybylski (5 listopada 2012, 09:56:43)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (16 grudnia 2019, 11:09:23)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6523