Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XXI/160/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (174kB) pdf

Uchwała Nr XXI/161/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 stycznia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (1542kB) pdf

Uchwała Nr XXII/162/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypina na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pobierz... (134kB) pdf

Uchwała Nr XXII/163/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (1890kB) pdf

Uchwała Nr XXII/164/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/159/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013-2016 pobierz... (1840kB) pdf

Uchwała Nr XXII/165/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (163kB) pdf

Uchwała Nr XXII/166/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady gminy pobierz.. (676kB) pdf

Uchwała Nr XXII/167/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie obwodów głosowania pobierz... (604kB) pdf

Uchwała Nr XXII/168/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (91kB) pdf

Uchwała Nr XXII/169/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze pobierz... (588kB) pdf

Uchwała Nr XXII/170/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze pobierz... (732kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze pobierz... (809kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz... (439kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/173/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 roku pobierz... (173kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie wynajmu części dachu na budynku Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem pobierz... (115kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2012 roku pobierz... (173kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze pobierz... (174kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (1988kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Dobre pobierz... (177kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy działki położonej w miejscowości Kleszczyn stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych pobierz... (113kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (152kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność gminy nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzuze pobierz... (197kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/182/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność gminy nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzuze pobierz... (184kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach opalanych z kotłowni stanowiących mieszkaniowy zasób gminy pobierz... (116kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze pobierz... (118kB) pdf

Uchwała Nr XXV/185/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz... (152kB) pdf

Uchwała Nr XXV/186/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze pobierz... (288kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 01 sierpnia 2013 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Brzuze do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Wczesny start inwestycją w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” pobierz... (421kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 01 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (2024kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 01 sierpnia 2013 r.
w sprawie dzierżawy części gruntu położonego w miejscowości Ostrowite pobierz... (303kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/190/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 01 sierpnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze pobierz... (882kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ugoszcz pobierz... (137kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/192/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Marianowo pobierz... (144kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (93kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych będących własnością gminy Brzuze pobierz... (355kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierz... (297kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013 r.
zmieniająca uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Brzuze pobierz... (102kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (2660kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zaskarżenia zarządzenia zastępczego Nr 129/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2013 roku pobierz... (82kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/199/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zaskarżenia zarządzenia zastępczego Nr 130/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2013 roku pobierz... (82kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/200/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie dzierżawy gruntu położonego w miejscowości Giżynek pobierz... (93kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/201/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trąbin pobierz... (117kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność gminy nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ugoszcz, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzuze pobierz... (189kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok pobierz... (479kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/204/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok pobierz... (329kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 rok pobierz... (97kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Brzuze w miejscowości Ugoszcz pobierz... (1012kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Dobre pobierz... (160kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dobre pobierz... (158kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/209/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (121kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (2135kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/211/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie zaskarżenia zarządzenia zastępczego Nr 178/2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2013 roku pobierz... (74kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Dobre pobierz... (156kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na własność Gminy Brzuze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dobre pobierz... (151kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/214/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2014 roku pobierz... (848kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/215/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2014 rok pobierz... (2571kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/216/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzuze na lata 2014-2016 pobierz... (2324kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013 pobierz... (2181kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu na rok 2014 pobierz... (3390kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 - 2017 pobierz... (3706kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (5 lutego 2013)
Opublikował: Michał Przybylski (5 lutego 2013, 10:01:53)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (27 października 2014, 08:34:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7894