Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XIV/86/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (654kB) pdf

Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie wynajmu części powierzchni dachu na budynku Gimnazjum Gminy Brzuze w Ostrowitem pobierz... (163kB) pdf

Uchwała Nr XIV/88/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji pobierz... (722kB) pdf

Uchwała Nr XIV/89/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz realizację przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzuzem, z siedzibą w Ostrowitem projektu "Nowoczesna biblioteka w gminie Brzuze" w ramach priorytetu "Infrastruktura bibliotek 2016-2020" Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pobierz... (224kB) pdf

Uchwała Nr XIV/90/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie użyczenia pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem pobierz... (167kB) pdf

Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zamiaru wystąpienia Gminy Brzuze ze Związku Gmin Rypińskich pobierz... (94kB) pdf

Uchwała Nr XV/92/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych pobierz... (204kB) pdf

Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypina na realizację zdania z zakresu pomocy społecznej pobierz... (129kB) pdf

Uchwała Nr XV/94/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (1141kB) pdf

Uchwała Nr XV/95/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2016-2022 pobierz... (3755kB) pdf

Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie oraz realizację przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzuzem, z siedzibą w Ostrowitem projektu "Nowoczesna biblioteka w gminie Brzuze" w ramach priorytetu "Infrastruktura bibliotek 2016-2020" Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pobierz... (236kB) pdf

Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brzuze w 2016 roku pobierz... (686kB) pdf

Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łączonek pobierz... (168kB) pdf

Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kleszczyn pobierz... (179kB) pdf

Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kleszczyn pobierz... (183kB) pdf

Uchwała Nr XV/101/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mościska pobierz... (162kB) pdf

Uchwała Nr XV/102/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kleszczyn pobierz... (178kB) pdf

Uchwała Nr XV/103/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kleszczyn pobierz... (199kB) pdf

Uchwała Nr XV/104/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (150kB) pdf

Uchwała Nr XV/105/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Giżynek pobierz... (161kB) pdf

Stanowisko Rady Gminy Brzuze z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brzuze pobierz... (63kB) pdf

Uchwała Nr XVII/106/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (81kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2015 rok pobierz... (79kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzuze pobierz... (100kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Rypińskich pobierz... (54kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory od km 2+000 do km 4+310" pobierz... (107kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (938kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne pobierz... (182kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierz... (173kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze pobierz... (309kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz... (203kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze pobierz... (192kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzuze pobierz... (189kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze pobierz... (524kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyn pobierz... (84kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łączonek pobierz... (82kB) pdf

Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (798kB) pdf

Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze pobierz... (194kB) pdf

Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz... (108kB) pdf

Uchwała Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze pobierz... (189kB) pdf

Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gulbiny pobierz... (85kB) pdf

Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (812kB) pdf

Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (101kB) pdf

Uchwała Nr XX/128/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz... (107kB) pdf

Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Brzuze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Mościska i skorzystania w tym celu z prawa pierwokupu pobierz... (72kB) pdf

Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (924kB) pdf

Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 września 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierz... (310kB) pdf

Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych dopłat związanych ze stosowaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierz... (308kB) pdf

Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany w statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego ds. Oświaty w Brzuzem pobierz... (601kB) pdf

Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi pobierz... (459kB) pdf

Uchwała Nr XXII/135/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (232kB) pdf

Uchwała Nr XXII/136/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie dopłat związanych ze stosowaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierz... (271kB) pdf

Uchwała Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kleszczyn pobierz... (271kB) pdf

Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyn pobierz... (257kB) pdf

Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzuze na lata 2017-2019 pobierz... (1711kB) pdf

Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (1119kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 26 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (1005kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/142/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany w statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego ds. Oświaty w Brzuzem pobierz... (917kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/143/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi pobierz... (192kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2017 r. pobierz... (191kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. pobierz... (195kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. pobierz... (200kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2017 roku pobierz... (1614kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze działek położonych w miejscowości Ostrowite pobierz... (275kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie dzierżawy działek położonych w miejscowości Trąbin z przeznaczeniem na cele rolnicze pobierz... (267kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze pobierz... (198kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pobierz... (198kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (583kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z budynku wielolokalowego nr 1 w Ostrowitem oraz z budynku wielolokalowego nr 26 w Ugoszczu stanowiących własność Gminy Brzuze pobierz... (304kB) pdf

Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Brzuze" pobierz... (279kB) pdf
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pobierz... (2291kB) pdf
- załączniki do PGN pobierz... (2131kB) zip

Uchwała Nr XXV/155/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na część gruntu położonego w miejscowości Ugoszcz pobierz... (288kB) pdf

Uchwała Nr XXV/156/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (171kB) pdf

Uchwała Nr XXV/157/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 16 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016 pobierz... (1037kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/158/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność gminy nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dobre, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzuze pobierz... (341kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na własność gminy nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Mościska, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzuze pobierz... (324kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2017 rok pobierz... (4808kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu na rok 2017 pobierz... (2738kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017-2022 pobierz... (2714kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (9 lutego 2016)
Opublikował: Michał Przybylski (9 lutego 2016, 11:55:22)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (10 stycznia 2017, 13:08:05)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3807