Uchwały Rady Gminy 2018 r.

Uchwała Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleszczyn na lata 2018-2028 pobierz... (1664kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Ugoszcz pobierz... (285kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Brzuze pobierz... (867kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (1122kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/249/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na dzierżawę działki położonej w miejscowości Gulbiny pobierz... (276kB) pdf

Uchwała Nr XL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (895kB) pdf

Uchwała Nr XL/251/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie okręgów wyborczych pobierz... (282kB) pdf

Uchwała Nr XL/252/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę działki położonej w miejscowości Gulbiny pobierz... (291kB) pdf

Uchwała Nr XL/253/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Brzuze na 2018 rok pobierz... (304kB) pdf

Uchwała Nr XL/254/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021 pobierz... (2295kB) pdf

Uchwała Nr XL/255/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radzynek pobierz... (354kB) pdf

Uchwała Nr XL/256/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Radzynek pobierz... (322kB) pdf
 
Uchwała Nr XL/257/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ostrowite pobierz... (317kB) pdf

Uchwała Nr XL/258/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Somsiory pobierz... (285kB) pdf

Uchwała Nr XLI/259/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie obwodów głosowania pobierz... (506kB) pdf

Uchwała Nr XLI/260/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kleszczyn pobierz... (309kB) pdf

Uchwała Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypin na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pobierz... (304kB) pdf

Uchwała Nr XLI/262/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (819kB) pdf

Uchwała Nr XLI/263/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów pobierz... (275kB) pdf

Uchwała Nr XLII/264/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Giżynek pobierz... (412kB) pdf

Uchwała Nr XLII/265/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Giżynek pobierz... (312kB) pdf

Uchwała Nr XLII/266/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żałe pobierz... (287kB) pdf

Uchwała Nr XLII/267/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu EKOPIEC 2018 na terenie Gminy Brzuze współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pobierz... (325kB) pdf

Uchwała Nr XLII/268/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Brzuze do umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pod nazwą "Szkoła jutra" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie Ogólne pobierz... (334kB) pdf

Uchwała Nr XLII/269/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów pobierz... (297kB) pdf

Uchwała Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (1111kB) pdf

Uchwała Nr XLII/271/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulbinach pobierz... (273kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/272/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę części działki położonej w miejscowości Ugoszcz pobierz... (288kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (884kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/274/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta pobierz... (348kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/275/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzuze na lata 2017-2023 pobierz... (454kB) pdf
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzuze na lata 2017-2023 (2785kB) pdf

Uchwała Nr XLV/276/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2017 rok pobierz... (273kB) pdf

Uchwała Nr XLV/277/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzuze pobierz... (311kB) pdf

Uchwała Nr XLV/278/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (969kB) pdf

Uchwała Nr XLV/279/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę części działki położonej w miejscowości Ugoszcz pobierz... (311kB) pdf

Uchwała Nr XLVI/280/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez grunt stanowiący własność Gminy Brzuze pobierz... (337kB) pdf

Uchwała Nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brzuze" pobierz... (799kB) pdf

Uchwała Nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 1 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (954kB) pdf

Uchwała Nr XLVII/283/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania pobierz... (193kB) pdf

Uchwała Nr XLVII/284/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze pobierz... (5239kB) pdf

Uchwała Nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze pobierz... (541kB) pdf

Uchwała Nr XLVII/286/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez grunt stanowiący własność Gminy Brzuze pobierz... (276kB) pdf

Uchwała Nr XLVII/287/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzuze na lata 2017-2023 pobierz... (455kB) pdf
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzuze na lata 2017-2023 (3516kB) pdf

Uchwała Nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (1246kB) pdf

Uchwała Nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych pobierz... (219kB) pdf

Uchwała Nr XLVIII/290/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzuze pobierz... (194kB) pdf

Uchwała Nr XLVIII/291/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzuze pobierz... (192kB) pdf

Uchwała Nr XLVIII/292/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych dopłat związanych ze stosowaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierz... (315kB) pdf

Uchwała Nr XLVIII/293/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łączonek pobierz... (272kB) pdf

Uchwała Nr XLVIII/294/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Łączonek pobierz... (540kB) pdf

Uchwała Nr XLVIII/295/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska pobierz... (272kB) pdf

Uchwała Nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (860kB) pdf

Uchwała Nr XLIX/297/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok pobierz... (433kB) pdf

Uchwała Nr XLIX/298/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (278kB) pdf

Uchwała Nr XLIX/299/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały pobierz... (157kB) pdf

Uchwała Nr XLIX/300/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem pobierz... (242kB) pdf

Uchwała Nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (1556kB) pdf

Uchwała Nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018-2023 pobierz... (1188kB) pdf

------------

Uchwała Nr I/I/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (1109kB) pdf

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej pobierz... (481kB) pdf

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (500kB) pdf

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (1107kB) pdf

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brzuze pobierz... (491kB) pdf

Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2019 r. pobierz... (514kB) pdf

Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. pobierz... (811kB) pdf

Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. pobierz... (1253kB) pdf

Uchwała Nr I/9/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 + imienny wykaz głosowania
pobierz... (4063kB) pdf

Uchwała Nr I/10/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie ilościowego określenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy pobierz... (486kB) pdf

Uchwała Nr I/11/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ilościowego określenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy pobierz... (588kB) pdf

Uchwała Nr I/12/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy pobierz... (641kB) pdf

Uchwała Nr I/13/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowite na lata 2018-2025 pobierz... (2531kB) pdf

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej pobierz... (466kB) pdf

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Brzuze do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024 pobierz... (452kB) pdf

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 7 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (1303kB) pdf

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ilościowego określenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy pobierz... (610kB) pdf

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu określania komisji stałych Rady Gminy Brzuze pobierz... (506kB) pdf

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2019 rok pobierz... (1222kB) pdf

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia w formie posiłku dla osób objętych rządowym wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 pobierz... (843kB) pdf

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 pobierz... (823kB) pdf

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę części działki położonej w miejscowości Ugoszcz pobierz... (517kB) pdf

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta pobierz... (536kB) pdf

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018 pobierz... (1540kB) pdf

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie budżetu na rok 2019 pobierz... (3455kB) pdf

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019-2024 pobierz... (1747kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (20 lutego 2018)
Opublikował: Michał Przybylski (20 lutego 2018, 10:58:46)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (24 stycznia 2019, 12:04:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2708