Uchwały Rady Gminy 2019 r.

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Brzuze pobierz... (2009kB) pdf

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich pobierz... (528kB) pdf

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie określenia sczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak trybu ich pobierania pobierz... (1096kB) pdf

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych pobierz... (1072kB) pdf

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę części działki położonej w miejscowości Ostrowite pobierz... (536kB) pdf

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 8 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 pobierz... (1351kB) pdf

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania pobierz... (299kB) pdf

Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych pobierz... (197kB) pdf

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019 pobierz... (1863kB) pdf

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso pobierz... (289kB) pdf

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (2492kB) pdf

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
pobierz... (420kB) pdf

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę części działki położonej w miejscowości Mościska
pobierz... (492kB) pdf

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Giżynek stanowiącej własność Gminy Brzuze
pobierz... (471kB) pdf

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Rypin na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
pobierz... (527kB) pdf

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019-2024
pobierz... (2992kB) pdf

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
pobierz... (623kB) pdf

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kleszczyn
pobierz... (488kB) pdf

Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzuze wotum zaufania
pobierz... (491kB) pdf

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2018 rok
pobierz... (513kB) pdf

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzuze
pobierz... (574kB) pdf

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (1891kB) pdf

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
pobierz... (590kB) pdf

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łączonek
pobierz... (527kB) pdf

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały
pobierz... (415kB) pdf

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
pobierz... (426kB) pdf

Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
pobierz... (838kB) pdf

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (1533kB) pdf

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019-2024
pobierz... (2068kB) pdf

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Brzuze na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno od km 0+000 do km 0+950"
pobierz... (618kB) pdf

Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Brzuze na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż od km 0+000 do km 0+950"
pobierz... (603kB) pdf

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brzuze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite
pobierz... (552kB) pdf

Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Brzuze nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite
pobierz... (478kB) pdf

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (1116kB) pdf

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019-2024
pobierz... (5333kB) pdf

Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trąbin na lata 2019-2019
pobierz... (2878kB) pdf

Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
pobierz... (331kB) pdf

Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dzierżawę działki położonej w miejscowości Giżynek
pobierz... (279kB) pdf

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (2011kB) pdf

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019-2024
pobierz... (1928kB) pdf

Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzuze
pobierz... (553kB) pdf

Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzuze
pobierz... (550kB) pdf

Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pobierz... (567kB) pdf

Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzuze
pobierz... (752kB) pdf

Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
pobierz... (721kB) pdf

Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązującej na terenie Gminy Brzuze
pobierz... (1139kB) pdf

Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
pobierz... (2124kB) pdf

Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
pobierz... (436kB) pdf

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem
pobierz... (546kB) pdf

Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzuze na lata 2020-2022
pobierz... (1663kB) pdf

Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
pobierz... (419kB) pdf

Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
pobierz... (805kB) pdf

Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2020 r.
pobierz... (508kB) pdf

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu biurowego usytuowanego w budynku Urzędu Gminy w Brzuzem
pobierz... (352kB) pdf

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku parowozowni w Ostrowitem stanowiącego własność Gminy Brzuze
pobierz... (563kB) pdf

Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Żałem
pobierz... (451kB) pdf

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzuze na lata 2017-2023
pobierz... (4257kB) pdf

Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzuze na 2020 rok
pobierz... (1389kB) pdf

Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
pobierz... (878kB) pdf

Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/75/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
pobierz... (389kB) pdf

Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzuzem
pobierz... (377kB) pdf

Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019
pobierz... (1369kB) pdf

Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu na rok 2020
pobierz... (4157kB) pdf

Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2020-2027
pobierz... (1138kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Przybylski (14 lutego 2019)
Opublikował: Michał Przybylski (14 lutego 2019, 13:46:45)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (2 marca 2020, 13:08:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2098