Uchwały Rady

                             Uchwała Nr I/4/02

                            Rady Gminy Brzuze

                          z dnia 19 lipca 2002 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm)

                     Rada Gminy uchwala, co następuje :

                                    $ 1

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego , bezwzględną większością głosów dojkonać wyboru

Pana Mirosława Wojciecha Ozimkowskiego na Przewodniczącego Rady Gminy w Brzuzem.

                                      $ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                    Przewodniczący obrad

                                                     Roman Górecki

                                 Uchwała Nr I/5/02

                               Rady Gminy Brzuze

                       z dnia 19 listopada 2002 roku

w sprawie wyboruWiceprzewodniczacego Rady Gminy

    Na podstawie  art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie  gminnym (j.t.Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm)

                     Rada Gminy uchwala, co nastepuje :

                                      $ 1

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego , bezwzgledną większościa głosów dokonać wyboru

Pana Edwarda Jędrzejewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Brzuzem.

                                      $ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                      Mirosław Wojciech Ozimkowski

      

                              Uchwała Nr II/6/02

                        Rady Gminy w Brzuzem

                       z dnia 05 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia składu osobowego komisji stałych Rady Gminy.

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591- z późn. zmianami)

                        RADA GMINY, uchwala co następuje:

                                         $ 1

W skład Komisji Rewizyjnej powołać:

Pana Budzińskiego Krzysztofa

Pana Przybylskiego Piotra

Pana Pawlak Sławomira

Pana Kwiatkowskiego Piotra  

 W skład Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Inicjatyw gospodarczych powołac:

Pana Góreckiego Romana

Pana Malinowskiego Krzysztofa

Panią Mamrot Zdzisławę

Pana Przybylskiego Piotra

Pana Witkowskiego Jana

W sklad Komisji Rolnictwa , Utrzymania Dróg, Porządku i Bezpieczenstwa Publicznego powołać:

Pana Barcińskiego Jerzego

Pana  Kaczorowskiego Kazimierza

Pana Kwiatkowskiego Piotra

Pana Góreckiego Romana

Pana Budzińskiego Krzysztofa

                                           $ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                  Mirosław Wojciech Ozimkowski

                              Uchwała Nr II/7/02

                            Rady Gminy Brzuze

                         z dnia 05 grudnia 2002 roku

w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Brzuze do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 - z późn. zm.)

                   Rada Gminy uchwala, co następuje :

                                            $ 1

Do Zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą deleguje swoich przedstawicieli w osobach:

1. Pan Barcinski Jerzy

2. Pani Wiśniewska Danuta

                                            $ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                               Przewodniczący rady Gminy

                                           Mirosław Wojciech Ozimkowski

                           Uchwała nr II/8/02

                          Rady Gminy Brzuze 

                        z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2003 r.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1951 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym   Dz.U. Nr 94 poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.)

                      Rada Gminy  u c h w a l a  co następuje:

                                        $ 1

Średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 3 października  2002 r. ( M.P. Nr 51 poz. 733), obniża się z kwoty 33,45 zł. za 1 q do kwoty  25,00 zł. za 1 q.

                                        $ 2

Wykonanie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy.

                                       $ 3

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2003 r.

                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                              Mirosław Wojciech Ozimkowski

         

                             Uchwała Nr II/9/02

                             Rady Gminy Brzuze

                          z dnia 05 grudnia 2002 roku

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.

 

        Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ? tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz  $ 12 ust. 2 Statutu Zwiazku Gmin Rypińskich

                      Rada Gminy uchwala, co następuje :

                                      $ 1

Wyznaczyć przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypinskich w osobach radnych :

1. Pan Jędrzejewski Edward

2. Pan Maklakiewicz Kazimierz Tomasz

                                        $2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                        $ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                Mirosław Wojciech Ozimkowski

                        

                            Uchwała  Nr III/10/02

                             Rady Gminy Brzuze

                            z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2003 r.

 

     Na  podstawieart. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych / tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 z późn. zm./

                       Rada Gminy uchwala  co następuje :

                                               $ 1

Określa się roczna stawkę podatku od nieruchomości w wysokości  :

1/ od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalnośc i gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1 m2 powierzchni                                                0,62 zł.

b/ nad jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni                      3,38 zł.

c/ pozostałych od 1 m2 powierzchni                             0,10 zł.

2/ od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uzytkowej          0,51 zł.

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej  17,00 zł.

c/ zajętych na prowadznie działalnosci gospodarczej w zakreie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,06 zł 

          

    

         

 


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (24 lipca 2003)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (24 lipca 2003, 10:30:32)

Ostatnia zmiana: Danuta Wiśniewska (4 sierpnia 2003, 14:48:29)
Zmieniono: Uchwały Rady

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2106

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij