Związki i stowarzyszenia

Gmina Brzuze była członkiem dwóch związków gmin:

- Związku Gmin Północnego Mazowsza

- Związku Gmin Rypińskich


Ponadto na mocy Uchwały Rady Gminy Brzuze z dnia 29 marca 2000 roku gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.


                           UCHWAŁA Nr XVI/83/00

                            Rady Gminy Brzuze

                            z dnia 29 marca 2000 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Brzuze do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

       Na podstawie art.18 ust. 1 i 2, pkt.12 oraz art 84, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 1996 roku Dz.U. Nr 13 poz. 74 z późn. zm..)

                Rada Gminy uchwala co następuje:

                                 &1

Po zapoznaniu sie ze Statutem , uznając zasadność i korzyzstność istnienia i funkcjonowania takiego stowarzyszenia dla naszej gminy postanowiono:

a) przystąpić do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzynskiej w Dobrzyniu /n. Wisłą, jako członek rzeczywisty,

b) przyjąć Statut Stowarzyszenia stanowiący załącznik do uchwały,

 c) zadeklarować gotowość brania udziału w pracach Stowarzyszenia i świadczeń na jego rzecz,

d) wydelegować do Zgromadzenia Stowarzyszenia swoich przedstawicieli w osobach:

1) Barciński Jerzy

2) Wiśniewska Danuta

                                    & 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

                                     & 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                           Przewodniczący rady Gminy

                                        Mirosław Wojciech Ozimkowski

 

                     UCHWAŁA  Nr XXI/94/2000

                      Rady Gminy Brzuze

                 z dnia  29 września 2000 roku

w sprawie: utworzenia Związku Gmin Rypińskich

       Na podstawie art. 64 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 1996 r. , Nr 13 poz. 74 ze zmianami).

                       Rada Gminy Brzuze

                         uchwala :

                              & 1

 Gmina Brzuze  postanawia wspólnie z Miastem Rypin i Gminami: Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk utworzyć związek międzygminny o nazwie "ZWIĄZEK GMIN RYPIŃSKICH" w celu wspólnego wykonywania niektórych  zadań publicznych.

                            & 2

Szczegółowe zadania i zasady działania  związku określa jego statut przyjęty przez Rady zainteresowanych Gmin.

                            & 3

Uchwalą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                              & 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Brzuze.

                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                          Mirosław Wojciech Ozimkowski

                           UCHWAŁA Nr  XXV/174/92

                             Rady Gminy Brzuze

                    z dnia  15 grudnia 1992 r.

w sprawie: przytąpienia gminy Brzuze do Zwiazku Gmin Północnego Mazowsza

 

       Na podstawie  art. 64, ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, Nr 89, poz. 518 i z 1991 r. Nr 4, poz. 18, Nr 110, poz. 473) Rada Gminy uchwala, co następuje :

                                    & 1

Przystąpić do Związku Gmin Północnego Mazowsza.

                                     & 2

Przyjąć Statut Związku stanowiacy zalącznik do uchwały.

                                     & 3

Do reprezentowania gminy w Związku wyznacza się :

1. mgr Tadeusza Jaroszewskiego - Wójta Gminy Brzuze

2. dr Mirosława Krajewskiego - członka Zarządu Gminy Brzuze

                                     & 4

Uchwała podlega wykonaniu przez Zarzad Gminy.

                                     & 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                            Eugeniusz Burak 


Uchwałą Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 5 września 2012 roku gmina wystąpiła ze Związku Gmin Północnego Mazowsza. pobierz...

metryczka


Wytworzył: Danuta Wiśniewska (14 lipca 2003)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (14 lipca 2003, 11:11:42)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (21 września 2012, 08:04:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14726