Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2014

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Studzianka - Przyrowa

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.11.2014
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2014  09:00
wynik postępowania: Brzuze, 12 września 2014 roku RRG.271.11.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY Ogłaszam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Studzianka - Przyrowa” w oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, którą Zamawiający w dniu 14 sierpnia 2014 roku otworzył komisyjnie. Oferta ta to oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, które zaproponowało następującą cenę brutto za wykonanie zadania: 275.920,98 zł. Zamawiający uznał ofertę za ważną i korzystną. Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). Z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Przewidywany termin podpisania umowy to 10 dzień od dostarczenia rozstrzygnięcia. WÓJT GMINY BRZUZE Jan Koprowski  
Brzuze: Przebudowa drogi gminnej Studzianka - Przyrowa
Numer ogłoszenia: 255980 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Brzuze , Brzuze 62, 87-517 Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2701123, 2701138, faks 054 2701123, 2701138.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzuze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Studzianka - Przyrowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Studzianka - Przyrowa Zakres zamówienia: Droga Studzianka - Przyrowa dł. 1300 mb, szer. 4 mb: 1. Wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem tłuczniowym 0/31,5 rozciełanym mechanicznie o średniej grubości 5 cm - 5120 m2 2. Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 5120 m2 3. Wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - 200 m2 4. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 na podsypce cementowo- piaskowej wraz a wypełnieniem spoin zaprawą cementową, grubość kostki 10 cm - 250 m2.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 2 000 zł 1. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Skępe Oddział Ostrowite Nr 15 9546 0004 2003 0010 2990 0005 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówieniaIII.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówieniaIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówieniaIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzuze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Brzuze, pok. 1A.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
                                                                                  Wójt Gminy Brzuze
    Jan Koprowski
Formularz ofertowy (54kB) word
informacja o przynależności do grupy kapitałowej (40kB) word
Oświadczenie o gwarancji (27kB) word
Oświadczenie Wykonawcy (21kB) word
Projekt umowy (97kB) word
SIWZ (123kB) word
Specyfikacja Techniczna (3316kB) word
ocena i porównanie ofert (403kB) jpg
{9}


Opublikował: Krzysztof Czarnecki (31 lipca 2014, 11:31:54)

Ostatnia zmiana: Michał Przybylski (18 września 2014, 14:16:04)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1022

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij