zamówienie na:

Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze - etap II

zamawiający: Gmina Brzuze
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.271.7.2015
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 14 października 2015  10:00
wynik postępowania: Brzuze, 16 października 2015 roku RRG.271.7.2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RRG.271.7.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze – etap II”. 1. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), ogłasza o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 8 ofert: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium oceny: cena Kryterium oceny: gwarancja jakości SUMA PUNKTÓW Cena brutto Punkty przyznane w kryterium Czas wykonania zamówienia Punkty przyznane w kryterium Część I „Organizacja placu zabaw” 1 1. Magiczna Tęcza Kaźmierczak Rafał Papowo Toruńskie ul. Warszawska 26/4, 87-148 Łysomice 85.207,02 zł 53,79 30.10.2015 r. 0 53,79 2. MAGIC GARDEN Daniel Gacek, ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość 57.047,40 zł 80,33 30.10.2015 r. 0 80,33 3. APIS Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki19, 37-500 Jarosław 48.241,22 zł 95 28.10.2015 r. 5 100 4. GRUPA HYDRO Sp. z.o. o Sp. k. ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina 131.413,20 zł 34,87 28.10.2015 r. 5 39,87 6. PPHU JULKA Sabina Marciniak Kępa Kaszubska80, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 49.667,40 zł 92,27 30.10.2015 r. 0 92,27 7. NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym 59.153,85 zł 77,47 28.10.2015 r. 5 82,47 Część II „Wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń” 5. PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław 15.990,00 zł 95 28.10.2015 r. 5 100 8. „SK-MEDICO” Sebastian Ilczuk 22-455 Miączyn 115B 16.317,18 zł 93,05 28.10.2015 r. 5 98,05 2. Zamawiający dla części I wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, wykonawcy: APIS Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, który spełnił wszystkie warunki udziału w postepowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający dla części II wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 wykonawcy: PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, który spełnił wszystkie warunki udziału w postepowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 4. Pozostali Wykonawcy również spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postepowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w SIWZ. Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 Ustawy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. nie wcześniej niż w dniu 22 października 2015 r. Z up. Wójta Sekretarz Gminy Agata Ciechanowska  

Brzuze: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze - etap II
Numer ogłoszenia: 265390 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy:
V         zamówienia publicznego
            zawarcia umowy ramowej
            ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Brzuze , Brzuze 62, 87-517 Brzuze, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2701123, 2701138, faks 054 2701123, 2701138.
 
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzuze.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze - etap II.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące części zamówienia (zadania): a) część I - ORGANIZACJA PLACU ZABAW: organizacja placu zabaw obejmuje dostawę i montaż urządzeń na terenie szkół podstawowych (Ugoszcz, Trąbin, Radzynek) zlokalizowanych na terenie gminy Brzuze w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ, który należy wypełnić zgodnie z wymaganiami i dołączyć do oferty. b) część II - WYPOSAŻENIE I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ: wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń obejmuje dostawę i montaż, na które składają się dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizacja toalet dla personelu, zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni, wyposażenie i doposażenie kuchni oraz zakup i montaż rolet okiennych Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy, które producent dostarcza w paczkach do samodzielnego montażu były zmontowane i gotowe do ustawienia w izbach lekcyjnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SIWZ, który należy wypełnić zgodnie z wymaganiami i dołączyć do oferty. 2) Wykonawca może złożyć ofertę na dwie części (zadania), bądź tylko na jedną część (zadanie). Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnej części. 3) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres zgodny z gwarancją producenta. 4) Miejscem dostaw są łącznie 3 oddziały przedszkolne zlokalizowane na terenie szkół podstawowych w Gminie Brzuze. Nazwy szkół, ich adresy oraz asortyment, który winien być dostarczony do danej szkoły zawierają załączniki nr 2A i 2B do SIWZ. 5) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonych we właściwych aktach prawnych. 7) Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport, rozładunek i montaż dostarczonego wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego..
 
II.1.5)
            przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 
    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 39.16.10.00-8, 39.71.31.00-4, 39.17.30.00-5, 44.41.13.00-7, 44.41.10.00-4, 44.41.17.00-1, 39.71.23.00-9, 38.62.20.00-1, 45.21.22.30-7, 39.51.54.00-9.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: 1. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej. 2. Wymagania dotyczące wadium: 1) Zamawiający żąda wniesienia wadium: a) dla Części I w kwocie w kwocie 1.000,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100), b) dla Części II w kwocie w kwocie 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). 2) Wadium wnosi się na okres związania ofertą. 3) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2) pieniądzu; 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy Skępe Oddział Ostrowite Nr 15 9546 0004 2003 0010 2990 0005. Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego. 6) Oryginał dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 7) Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielonego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć do oferty jako kopię natomiast oryginał powinien być zdeponowany w kasie urzędu lub dołączony do oferty osobno w tym samym opakowaniu co oferta. 8) Wadium musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14 października 2015 roku do godzinny 1000.
 
III.2) ZALICZKI
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 
    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 
    III.3.3) Potencjał techniczny
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 
    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 
    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
        4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 
    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 
    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 
    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 
    1 - Cena - 95
    2 - czas wykonania - 5
 
IV.2.2)
            przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brzuze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzuze Brzuze 62 87-517 Brzuze.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzuze pokój nr 1.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja placu zabaw.
 
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: organizacja placu zabaw obejmuje dostawę i montaż urządzeń na terenie szkół podstawowych (Ugoszcz, Trąbin, Radzynek) zlokalizowanych na terenie gminy Brzuze w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ, który należy wypełnić zgodnie z wymaganiami i dołączyć do oferty..
 
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2015.
 
    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
        1. Cena - 95
        2. czas wykonania zamówienia - 5
 
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń.
 
    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń obejmuje dostawę i montaż, na które składają się dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, modernizacja toalet dla personelu, zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni, wyposażenie i doposażenie kuchni oraz zakup i montaż rolet okiennych Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy, które producent dostarcza w paczkach do samodzielnego montażu były zmontowane i gotowe do ustawienia w izbach lekcyjnych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SIWZ, który należy wypełnić zgodnie z wymaganiami i dołączyć do oferty..
 
    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.71.31.00-4, 39.17.30.00-5, 39.70.00.00-9, 44.41.13.00-7, 44.41.10.00-4, 44.41.17.00-1, 39.71.23.00-9, 38.62.20.00-1, 45.21.22.30-7, 39.51.54.00-9.
    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2015.
 
 
Wójt Gminy Brzuze
Jan Koprowski

SIWZ (290kB) word
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (388kB) word
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2 (275kB) word
formularz ofertowy 1 (137kB) word
formularz ofertowy 2 (134kB) word
projekt umowy 1 (265kB) word
projekt umowy 2 (265kB) word
oświadczenie wykonawcy 1 (117kB) word
oświadczenie wykonawcy 2 (115kB) word
informacja o przynależności (117kB) word
pytania i odpowiedzi (17kB) word

metryczka


Opublikował: Krzysztof Czarnecki (7 października 2015, 15:28:10)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Czarnecki (16 października 2015, 13:33:22)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 875